Nevladina organizacija Novi poredak realizovala tri edukativne radionice na temu štetnosti konzumacije alkohola kod mladih

NVO Novi poredak je u okviru projekta ,,Bez alkohola za srećniju budućnost“ realizovala tri informativno edukativne radionice sa srednjoškolcima u cilju podizanje nivoa svijesti i znanja mladih o uzrocima i posledicama konzumacije alkohola kao i uspostavljanje mehanizama prevencije njegove zloupotrebe. Na informativnim radionicama su prezentovani negativni uticaji alkohola na pojedinca i društvo kao i promjene ličnosti koje nastaju nakon kontinuirane upotrebe alkohola u vidu simptomatičnih posledica.

Prema riječima koordinatora projekta profesora Radivoja Bogavca, cilj implementacije aktivnosti u okviru projekta je podizanje svijesti školske omladine kroz informisanje i edukaciju o štetnom dejstvu alkohola i posledicama u zdravstvenom, ekonomskom, socijalnom i psihološkom smislu koju upotreba ove supstance izaziva. Projekat takođe među svojim ciljevima ima dobijanje indikatora i direktnih podataka o zloupotrebi alkohola putem sprovođenja ankete među srednjoškolskom populacijom kao i uspostavljanje proaktivnih mehanizama borbe protiv zloupotrebe alkohola u sveri djelokuruga Nevladinog sektora.

Predavači na projektu, profesorica Danka Gurešić i profesor Tomislav Tomović su kroz prezentacije istakli činjenično stanje o negativnom uticaju alkohola na sistem organa kod čovjeka, uticaju alkohola na pojedinca, na porodicu i na društvo. Na radionicama je objašnjen i društveno kulturni okvir Crne Gore koji pogoduje navici konzumacije alkohola u svim prilikama i koji daje opravdanje njegovoj široj upotrebi. Predavači su priblizili i uzroke konzumacije alkohola, faktore rizika kod osoba koje su sklone zloupotrebi alkohola kao i specifične faktore rizika njegove zloupotrebe kod mladih.

Aktivnosti projekta su regionalnog karaktera i obuhvataju edukaciju u više gradova na sjeveru Crne Gore kako bi efekat aktivnosti prevencije zloupotrebe alkohola imao širi teritorijalni karakter i efekat kao i obuku vršnjačkih edukatora u cilju održivosti projekta. Program se realizuje u partnerstvu sa NVO Korak promjene, traje sedam mjeseci i podržan je od strane Ministarastva zdravlja Crne Gore.

Koordinator projekta, prof. Radivoje Bogavac,

Saopštenje i foto: NVO Novi poredak