Braća Karadžić – tim koji uvijek pobjeđuje

Počela je drruga sezona serije “Biser Bojane” reditelja Milana Karadžića. Humor je zaštitni znak većine njegovih TV i filmskih ostvarenja. Sudeći po prvim epizodama, tako će biti i ovog puta. Velika podrška u radu i značajan dio karijere mu je Milutin Mima Karadžić, a njihov odnos opisuje kao “kombinacija koja uvijek pobjeđuje”.

Kako su Aco Pejović i Srđan M pomogli Knezu da stvori hit Dal si ikada mene voljela(video)

Folk pjevač Aco Pe­jo­vić ot­krio je da je sred­nju mu­zi­č­ku ško­lu po­ha­đao s Ne­na­dom Kne­že­vić Kne­zom i Sr­đa­nom Mi­lo­še­vi­ćem, od­no­sno Sr­đa­nom M, s ko­ji­ma je re­dov­no bje­žao sa ča­so­va. Danas velike zvijezde, bili su đaci Muzičke škole “Vasa Pavić” u Podgorici, a Pejović se nedavno prisjetio ra­znih ane­g­do­ta sa svo­jim ko­le­ga­ma, a ujed­no i ka­ko je na­stao ču­ve­ni Kne­zov hit „Da l‘ si ika­da me­ne vo­lje­la“. Do sa­da se ni­je zna­lo da je i Pe­jo­vić uče­stvo­vao u stva­ra­nju te pje­sme, i to u pe­rio­du ka­da ni­ko od njih mu­zi­č­ki ni­je bio ak­ti­van.