Promovisana publikacija koja se bavi afirmacijom kulturnog i nacionalnog identiteta muslimanskog naroda

Stručna publikacija koja se bavi afirmacijom kulturnog i nacionalnog identiteta muslimanskog  naroda,  a koja je realizovana i štampana  pod pokroviteljstvom i sredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, prezentovana je danas u Hotelu “Bijela rada”.  

Studija je rezultat višemjesečnog egzaktnog istraživanja na temu „Osvrt na sve relevantne subjekte koji doprinose afirmaciji kulturnog i nacionalnog identiteta i kulturne baštine muslimanskog naroda u Crnoj Gori”, kazao  je  autor publikacije  Salko Čoković.„Studija je ralizovana kroz više faza,u početnoj fazi radilo se na prikupljanju i kodifikaciji literature i sublimaciji prikupljenih podataka, nakon toga izvršena je anketa u urbanom i ruralnom dijelu Bijelog Polja a sve u cilju utvrđivanja egzaktnih podataka u vezi afirmacije kutlurnog i nacionalnog identiteta i kulturne baštine muslimanskog naroda. Studija se sastoji iz više formalno strukturalnih elemenata, a jedan od njih je uvodni dio, gdje se uopšteno govori o porijeklu i nazivu muslimani, potom se daju istorijsko pravni relevantni pravni akti koji su kroz istoriju favorizovali i imali pozitivan odnos prema muslimanskom narodu. Svi su djelimično opisani u studiji, počev od Zakonika knjaza Danila 1855.godine, pa do Ustava savremene, nezavisne, suverene Crne Gore iz 2006.godine”, istakao je Čoković.

Dodaje, da se promocija i prezentacija studije vrši danas na dan, kada je 2006. godine nakon refenrenduma o državno-pravnom i političkom statusu Crne Gore naša država povratila nezavisnost koju je stekla 1878.godine na Berlinskom kongresu, i kada je  nakon  ponovnog sticanja nezavisnosti započela fazu realizacije pristupa EU.

“Jedan od značajnih segmenata u tom procesu kretanja ka EU je sređivanje normativne regulative. U tom kontekstu je donesen prvi Ustav nezavisne, suverene Crne Gore 2007. godine koji u čl. 79 „proklamuje, jemči i garantuje posebna prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica“. U datom kontekstu  2008. godine osnovan je Fond za manjine, koji je  u toku 2011.godine transformisan u Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, relevantni državni organ koji omogućava održavanje projekata pod njegovim pokroviteljstvom, a sve u cilju afirmacije posebnih manjinskih prava i njihove implementacije shodno evropskim konvencijama”, istakao je Čoković.

Tekst: Tanja Dangubić

Foto: Vladimir Jelić