Šest pritužbi OSI ombudsmanu, u tri slučaja utvrđena diskriminacija

U prvih sedam mjeseci ove godine osobe sa invaliditetom podnosile su Zaštitniku pritužbe u vezi sa diskriminacijom prilikom zapošljavanja, pa je u izvještajnom periodu bilo šest predmeta u ovoj oblasti, od čega je u tri predmeta utvrđena diskriminacija po osnovu invaliditeta i date su preporuke saopšteno je iz Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

“Dalje, u postupcima pred organima javne vlasti registrovana su dva predmeta zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta; u području pristupa dobrima i uslugama tri predmeta, od čega je u jednom utvrđena diskriminacija. U oblasti socijalne zaštite registrovana su tri predmeta, a u oblasti obrazovanja jedan predmet”, saošteno je iz kancerarije ombudsmana.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ukazuje na potrebu dodatnog angažmana nadležnih institucija, ali i cijele zajednice u cilju unaprjeđenja položaja, pristupa pravima i smanjenja diskriminacije, stigmatizacije i socijalne isključenosti pripadnika ove populacije.

Prema riječima ombudsmana, na polju ostvarivanja prava lica sa invaliditetom postignut je ograničeni napredak.

“Vidljivost osoba sa invaliditetom je povećana, a došlo je i do unaprjeđenja normativnog okvira koji reguliše njihova prava”, kazao je on.

Ratifikacijom UN Konvencije na normativnom planu usvojen je pristup invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima.

“Međutim, nedovoljno dobra implementacija usvojenih pravnih standarda dovodi do toga da se lica sa invaliditetom i dalje suočavaju sa brojnim preprekama koje im onemogućavaju puno i efikasno učešće u životu zajednice. Važno je podsjetiti i da Akcioni plan za realizaciju preporuka UN Komiteta za prava lica sa invaliditetom nije usvojen, pa se postavlja pitanje odnosa države prema obavezama koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije UN-a o pravima lica sa invaliditetom. U vezi sa tim upitno je kada će se usvojiti Strategija o deinstitucionalizaciji i planovima transformacija ustanova, što je, između ostalog, jedna od preporuka Komiteta”, kazao je on.

izvor: rtcg